Zakres obowiązku administratora

 • Obecność w biurze na terenie nieruchomości przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin. W przypadku awarii w nocy bądź dni wolne dyspozycyjność.
 • Kontrola codzienna czystości nieruchomości . Ustalanie zakresu prac osób sprzątających, prawo do zwolnienia pracowników źle pracujących, szukanie poprzez sporządzanie ogłoszeń nowych osób do pracy.
 • Kontrola osób zajmujących się dozorem, zwalnianie źle pracujących i szukanie nowych osób do pracy. Szkolenie pracowników w zakresie zachowania wobec mieszkańców, kontrola poprzez pracowników dozoru wjazdu na osiedle. W szczególności pilnowanie zakazu parkowanie samochodów na terenie drogi przeciwpożarowej osiedla.
 • Prowadzenie statystyki liczby godzin przepracowanych przez osoby z dozoru i sprzątania w celu wyliczenia wynagrodzenia dla tych osób.
 • Zamawianie środków czystości i dbałość o sprzęt do sprzątania.
 • Współpraca z ogrodnikiem . Sprawdzanie raz na dwa dni , jakie prace wykonał.
 • Współpraca z konserwatorem osiedla. Zgłaszanie usterek do naprawy w ramach konserwacji i kontrola wykonania pracy.
 • Szukanie wykonawców poprzez zbieranie ofert do wykonania prac remontowych nieobjętych konserwacją.
 • Pilnowanie terminu ubezpieczenia nieruchomości. Raz w roku.
 • Pilnowanie terminu spisu liczników lokalowych i sprawdzenie stanów liczników wykazujących mylne odczyty.
 • Pisanie pism do urzędów i mieszkańców. Rzadko wsparcie prawnika i innych administratorów w zespole.
 • Przygotowanie raz w miesiącu tzw. biuletynu, gdzie opisane są wszystkie prace wykonane na terenie osiedla. Przekazanie drogą elektroniczną biuletynu mieszkańcom.
 • Kontakt z mieszkańcami. Załatwianie spraw typu przekazanie pilota do bramy , problemy z zaciekami w mieszkaniu, zgłoszenia do konserwatora, gdzie realizacja długo trwa.
 • Odpowiadanie w panelu administracyjnym na pytania mieszkańców.
 • Umieszczanie w panelu umów i innych dokumentów. Sporadycznie.
 • Kontakt z członkiem zarządu głównie telefoniczny.

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV  wraz z klauzulą, dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych, podając nr ref. administrator nieruchomości w temacie wiadomości na adres biuro@kafelman.com

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Kafelman Grzegorz Zaporski z siedzibą w Błoniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Kafelman Grzegorz Zaporski z siedzibą w Błoniu przy Konstantów 22a 05-870 Błonie. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.